Regulamin Rekrutacji 2024/2025

Zasady rekrutacji obowiązujące w X Liceum Ogólnokształcącym Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 • 131 ust. 2 i 3, 132, 134 ustawy z dnia 17 czerwca 2021 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431),
 • Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

I. Planowane oddziały:

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki. Dodatkową ofertą szkoły są innowacje pedagogiczne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :“Pedagogika i psychologia” – oferta międzyoddziałowa, “Retoryka i edukacja teatralna”- oferta międzyoddziałowa.

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, przewiduje się realizację innowacji wzbogacających programy nauczania.

 

Każdy kandydat do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem X LO w Gdyni, który znajduje się na stronie internetowej liceum: www.xlogdynia.pl

KLASA

 PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH 

 

JĘZYKI OBCE

Klasa I A

specjalizacja politechniczna: matematyka, fizyka, informatyka

specjalizacja geograficzna: język angielski, matematyka, geografia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski

(od podstaw)

lub j. niemiecki (kontynuacja)

Klasa I B

specjalizacja medyczna: matematyka, biologia, chemia

specjalizacja psychologiczna: biologia, j. polski,        j. angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski

(od podstaw)

lub j. niemiecki (kontynuacja)

Klasa I C

specjalizacja administracyjna:                                    j. polski, wos, j. angielski

specjalizacja prawna: j. polski, wos, historia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski

(od podstaw)

lub j. niemiecki (kontynuacja)

Szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

 

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI OD 15 MAJA DO 31 SIERPNIA 2024 R.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie w X LO (jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) wygenerowanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

od 15 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

2.

 Uzupełnienie wniosku (podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2024 r.

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej     i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do X LO oraz dostarczenie:

–  karty zdrowia;

–  2 zdjęć;

–  zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–  skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r.

do godz. 14:00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

6.

Złożenie w X LO “Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024″(podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.                       

do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09 sierpnia 2024 r.

do godz.14:00

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

–   oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

–   deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), która jest do   pobrania ze strony internetowej X LO lub w szkole;

–   karty zdrowia;

–   2 zdjęć;

–   zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–   skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

do 10 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym
 • 100 pkt– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się na punkty według zasady: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • 100pkt – punkty uzyskane za:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.)

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas) oraz z przedmiotów wg zamieszczonej  tabeli,  wg następującej punktacji: 

celujący -18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny- 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Maksymalna liczba punktów – 72 pkt

Klasa

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Zajęcia edukacyjne

uwzględniane w rekrutacji

do podanych klas

A

specjalizacja politechniczna: matematyka, fizyka, informatyka

specjalizacja geograficzna:            j. angielski, matematyka, geografia

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub         

j. niemiecki

specjalizacja politechniczna:

fizyka, informatyka

specjalizacja geograficzna:           

j. angielski, geografia

B

specjalizacja medyczna: matematyka, biologia, chemia

specjalizacja psychologiczna: biologia, j. polski,     j. angielski

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub       

j. niemiecki

specjalizacja medyczna:

biologia, chemia

specjalizacja psychologiczna:

j. angielski, biologia

C

specjalizacja administracyjna:    j. polski, wiedza o społeczeństwie,       j. angielski

specjalizacja prawna: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub j. niemiecki

specjalizacja administracyjna: wiedza o społeczeństwie

j. angielski

specjalizacja prawna: historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów przy czym:
  1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej  oraz  tytułu  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o których mowa art. 132 ustawy Prawo oświatowe – od 1 do 10 punktów;
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  3. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 6. ust. 1 , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  4. Komisja Rekrutacyjna pozytywnie weryfikuje wyłącznie osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i znajdujące się w Komunikacie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.
   https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 3. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 4. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą – w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 5. Uczniowie uzyskują prawo pierwszeństwa do przyjęcia, w przypadkach równorzędnych wyników, wynikających z właściwych przepisów prawa.
 6. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl

Prosimy o nieprzesyłanie skanów dokumentów z danymi wrażliwymi drogą elektroniczną.