Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://xlogdynia.pl

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach,
 • Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Kownacka, skownacka@xlogdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6207529. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki i jej zmiany na bardziej czytelną
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik wyświetlania strony w skali szarości
 • przełącznik wyświetlania strony w “negatywie”
 • przełącznik wyświetlania strony z jasnym tłem
 • przełącznik wyświetlania strony z podkreślonymi linkami

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Władysława IV, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu dla samochodów osobowych, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 58

tel.: +48 58 620 75 29
e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl

www: https://xlogdynia.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu: wyślij e-mail na adres: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl albo skorzystaj z formularza kontaktowego.