Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół Uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach na zebraniu Rady Rodziców danego oddziału. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę oraz tryb jej pracy.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły;

2)      Opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

3)      Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;

4)      Opiniowanie projektu Statutu Szkoły;

5)      Przyjmowanie uchwał Rady Rodziców w sprawie innowacji pedagogicznych;

6)      Opiniowanie podjęcia w Szkole działalności przez organizację lub stowarzyszenie;

7)      Opiniowanie organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych i ewentualnie ich finansowanie;

8)      Opiniowanie wniosków o awans zawodowy nauczycieli;

9)      Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

Na tym jednak nie kończy się działalność Rady Rodziców w naszej szkole. To właśnie dzięki jej wsparciu finansowemu, biblioteka szkolna może pochwalić się na bieżąco aktualizowanym księgozbiorem, zaś wszelkie imprezy artystyczne odbywające się w szkole posiadają oprawę techniczną na najwyższym poziomie!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY X LO W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY – Krzysztof Jesiołowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Zbigniew Smętek

SKARBNIK – Wioleta Przybojewska – Antosik

Wpłat należy dokonywać na konto: 22 1440 1026 0000 0000 0658 2338
tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, cel wpłaty

W celu dokonania szybkiego przelewu prosimy o zeskanowanie poniższego kodu QR.