Regulamin Rekrutacji 2023/2024

Zasady rekrutacji obowiązujące w X Liceum Ogólnokształcącym Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 • 131 ust. 2 i 3, 132, 134 ustawy z dnia 17 czerwca 2021 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2431),ustalam co następuje:

I. Planowane oddziały:

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki. Dodatkową ofertą szkoły są innowacje pedagogiczne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :“Pedagogika i psychologia” – oferta międzyoddziałowa, “Retoryka i edukacja teatralna”- oferta międzyoddziałowa.

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, przewiduje się realizację innowacji wzbogacających programy nauczania.

 

Każdy kandydat do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem X LO w Gdyni, który znajduje się na stronie internetowej liceum: www.xlogdynia.pl

 

KLASA

 PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH 

 

 

JĘZYKI OBCE

Klasa I A

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski

j. niemiecki

Klasa I B

biologia, chemia

 

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I C

j. polski, j. angielski

  wiedza o społeczeństwie

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I D

matematyka, geografia, j. angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

 

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI OD 15 MAJA DO 31 SIERPNIA 2023 R.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie w X LO (jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) wygenerowanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

od 15 maja 2023 r.

do 20 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

2.

 Uzupełnienie wniosku (podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

od 23 czerwca 2023 r.

od godz. 9.00

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r.

 

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej     i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do X LO oraz dostarczenie:

–  karty zdrowia;

–  2 zdjęć;

–  zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–  skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 20 lipca 2023 r.

od godz. 9.00

do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.

do godz. 14:00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

6.

Złożenie w X LO “Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024″(podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.                       

do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 sierpnia 2023 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

–   oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

–   deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), która jest do   pobrania ze strony internetowej X LO lub w szkole;

–   karty zdrowia;

–   2 zdjęć;

–   zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–   skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 14 sierpnia 2023 r.

od godz. 9.00

do 17 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18 sierpnia 2023 r.

 

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym
 • 100pkt– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się na punkty według zasady: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • 100pkt – punkty uzyskane za:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.)

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas) oraz z przedmiotów wg zamieszczonej  tabeli,  wg następującej punktacji: 

celujący -18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny- 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Maksymalna liczba punktów – 72 pkt

 

Klasa

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Zajęcia edukacyjne

uwzględniane w rekrutacji

do podanych klas

A

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski

oraz

j. niemiecki

fizyka, informatyka

B biologia, chemia

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub j. niemiecki

biologia chemia
C

j. polski, j. angielski,

wiedza o społeczeństwie

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub j. niemiecki

wiedza o społeczeństwie

j. angielski

D

matematyka, geografia, j. angielski

j. angielski

oraz

j. rosyjski lub

j. niemiecki 

geografia, j. angielski

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów przy czym:
  1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej  oraz  tytułu  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o których mowa art. 132 ustawy Prawo oświatowe – od 1 do 10 punktów;
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  3. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 6. ust. 1 , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 3. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 4. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą – w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 5. Uczniowie uzyskują prawo pierwszeństwa do przyjęcia, w przypadkach równorzędnych wyników, wynikających z właściwych przepisów prawa.
 6. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl

Prosimy o nieprzesyłanie skanów dokumentów z danymi wrażliwymi drogą elektroniczną.