Regulamin Rekrutacji 2021/2022

Zasady rekrutacji obowiązujące w X Liceum Ogólnokształcącym Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz.  4)
 • Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

I. Planowane oddziały:

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki. Dodatkową ofertą szkoły są innowacje pedagogiczne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :“Pedagogika i psychologia” – oferta międzyoddziałowa, “Retoryka i edukacja teatralna”- oferta międzyoddziałowa.

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, przewiduje się realizację innowacji wzbogacających programy nauczania.

Każdy kandydat do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem X LO w Gdyni, który znajduje się na stronie internetowej liceum: www.xlogdynia.pl

 

 

KLASA

 PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH 

JĘZYKI OBCE

Klasa I A

matematyka, informatyka/geografia, j. angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I B

biologia, chemia, j. angielski

 

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I C

j. polski, j. angielski

  wiedza o społeczeństwie

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

 

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI OD 17 MAJA DO 31 SIERPNIA 2021R.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie w X LO (jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) wygenerowanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 .

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

od 25 czerwca 2021r.

od godz. 9.00

do 14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021r.

 

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej     i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do X LO oraz dostarczenie:

–  karty zdrowia;

–  2 zdjęć;

–  zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–  skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 23 lipca 2021r.

od godz. 9.00

do 30 lipca 2021r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021r.

do godz. 14:00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

6.

Złożenie w X LO “Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 sierpnia 2021r.

do 5 sierpnia 2021r.                       

do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

–   oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

–   deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), która jest do   pobrania ze strony internetowej X LO lub w szkole;

–   karty zdrowia;

–   2 zdjęć;

–   zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;

–   skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 17 sierpnia 2021r.

od godz. 9.00

do 20 sierpnia 2021r.

do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021r.

do godz. 14.00

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym
 • 100pkt– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się na punkty według zasady: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • 100pkt – punkty uzyskane za:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.)

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas) oraz z przedmiotów wg zamieszczonej  tabeli,  wg następującej punktacji: 

celujący -18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny- 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Maksymalna liczba punktów – 72 pkt

 

Klasa

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Zajęcia edukacyjne

uwzględniane w rekrutacji

do podanych klas

A

matematyka, j. angielski,

informatyka/geografia

j. angielski

oraz

rosyjski lub niemiecki

j. angielski

informatyka/ geografia

B biologia, chemia, j. angielski

j. angielski

oraz

rosyjski lub niemiecki

biologia chemia
C

j. polski, j. angielski,

wiedza o społeczeństwie

j. angielski

oraz

rosyjski lub niemiecki

wiedza o społeczeństwie

j. angielski

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów przy czym:
  1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej  oraz  tytułu  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o których mowa art. 132 ustawy Prawo oświatowe – od 1 do 10 punktów;
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  3. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 6. ust. 1 , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 3. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 4. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą – w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 5. Uczniowie uzyskują prawo pierwszeństwa do przyjęcia, w przypadkach równorzędnych wyników, wynikających z właściwych przepisów prawa.
 6. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl