Regulamin Rekrutacji 2021/2022

UWAGA!

Dokładne daty rozpoczęcia, końca i ogłoszenia wyników oraz zasad rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną podane na początku 2021r.

 
Zasady rekrutacji obowiązujące w X Liceum Ogólnokształcącym Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 • 134 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021

I. Planowane oddziały:
Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia, po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki. Dodatkową ofertą szkoły są innowacje pedagogiczne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :”Pedagogika i psychologia” – oferta międzyoddziałowa, “Retoryka i edukacja teatralna”- oferta międzyoddziałowa.

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, przewiduje się realizację innowacji wzbogacających programy nauczania.

Każdy kandydat do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem X LO w Gdyni, który znajduje się na stronie internetowej liceum: xlogdynia.pl

Klasa Propozycje przedmiotów rozszerzonych Języki obce
A matematyka
fizyka / geografia
j. angielski
j. angielski
oraz do wyboru:
j. niemiecki / j. rosyjski
B biologia
chemia
j. angielski
oraz do wyboru:
j. niemiecki / j. rosyjski
C j. polski
j. angielski / j. niemiecki
historia / wos
j. angielski
oraz do wyboru:
j. niemiecki / j. rosyjski

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów

TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI OD 11 MAJA DO 31 SIERPNIA 2020R.

Lp. Rodzaj czynności Termin
1 Złożenie w X LO (jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) wygenerowanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021. od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r.
do godz. 15.00
Terminarz postępowania rekrutacyjnego
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej). od 26 czerwca 2020r. od godz. 10:00
do 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
3 Zmiana wyboru preferencji od 31 lipca 2020r. godz. 8:00
do 04 sierpnia 2020r. godz. 15:00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020r. godz. 14:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do X LO oraz dostarczenie:
–          deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), która jest do pobrania ze strony internetowej X LO lub w szkole;
–          karty zdrowia;
–          2 zdjęć;
–          zaświadczeń o posiadanych certyfikatach językowych;
–          skróconego aktu urodzenia (do wglądu).
13 sierpnia 2020r. od godz. 8:00
do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020r. godz. 14:00

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym
  • 100 pkt– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się na punkty według zasady:

a) wynik przedstawiony w procentach z:języka polskiego, matematyki– mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

100 pkt– punkty uzyskane za:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.)

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas) oraz z przedmiotów wg zamieszczonej tabeli, wg następującej punktacji:

celujący -18 pkt, bardzo dobry- 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny- 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Maksymalna liczba punktów –72 pkt

Klasa Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Języki obce Zajęcia edukacyjne uwzględniane w rekrutacji
do podanych klas
A matematyka, j. angielski,
fizyka/geografia
angielski
oraz
rosyjski lub niemiecki
 j. angielski
 fizyka/geografia
B biologia, chemia angielski
oraz
rosyjski lub niemiecki
biologia, chemia
C j. polski, j. angielski/j. niemiecki, historia/wos angielski
oraz
rosyjski lub niemiecki
historia/wos
 j. angielski
 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów przy czym:
  1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o których mowa art. 132 ustawy Prawo oświatowe – od 1 do 10 punktów;
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  3. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 6. ust. 1 , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 3. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 4. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą – w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 5. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 6. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl