Zasady rekrutacji

do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 obowiązujące

w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 21.6.2018.MP z dnia 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna:

 • art. 149 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • art. 154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.170),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586)
 • Zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych ora do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

I. Planowane oddziały:

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów (od 2 do 4) do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia, po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki.

Dodatkową ofertą szkoły są przedmioty uzupełniające - innowacje pedagogiczne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :

"Pedagogika i psychologia" – oferta międzyoddziałowa

"Retoryka i edukacja teatralna"- oferta międzyoddziałowa

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, przewiduje się realizację innowacji metodycznych, wzbogacających programy nauczania.

Każdy kandydat do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem X LO w Gdyni, który znajduje się na stronie internetowej liceum: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

klasa

propozycja przedmiotów rozszerzonych
języki obce
Klasa I A

od kl. I - matematyka,

od kl. II -fizyka, informatyka

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I B

 

od kl. II - biologia, chemia

gr. matematyka

gr. j. angielski

 

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski/ j. niemiecki

Klasa I C

od kl. I - j. polski 

od kl. II - historia, wos

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I D

od kl. I - j.angielski, matematyka,  

od kl. II -geografia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki/j. rosyjski 

szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów :

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja 2018r.  

do 20 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018r.
od godz. 12.00

do 26 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

do 5 lipca 2018r.

do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018r.
do godz. 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 6 lipca 2018r.
od godz. 12.00

do 11 lipca 2018r.
do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 12 lipca 2018r.
do godz. 12.00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

7. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 lipca 2018r.
od godz. 9.00

do 10 sierpnia 2018r.
do godz. 12.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych..

12 sierpnia 2018r.
od godz. 12.00

9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

do 24 sierpnia 2018r.

do godz. 15.00

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

27 sierpnia 2018r.

do godz. 12.00

11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 27 sierpnia 2018r.
od godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018r.
do godz. 12.00

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym.
 3. Punkty uzyskane z ocen na świadectwie przyznaje się z:
Klasa Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym Zajęcia edukacyjne uwzględniane w rekrutacji do podanych klas
A matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski j. polski

 matematyka,fizyka,
 informatyka

B biologia, chemia, język angielski lub matematyka matematyka, biologia, chemia
C język polski, historia, wiedza o społeczeństwie matematyka, język angielski, historia/wiedza o społeczeństwie,
D matematyka, geografia, język angielski lub fizyka

matematyka, geografia,
j. angielski/fizyka

wg następującej wartości punktowej dla oceny:

celujący - 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (o którym mowa w art. 20f ust.2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy) przyznaje się 7 pkt
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
   • krajowym – przyznaje się 3 pkt
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
   • powiatowym – przyznaje się 1 pkt
 3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy) przyznaje się 3 punkty
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

   1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 20 pkt
   • bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
   • dobrym – przyznaje się 13 pkt
   • dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
   • dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 20 pkt
  • bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
  • dobrym – przyznaje się 13 pkt
  • dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
  • dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 9. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 10. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą - w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 11. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 12. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 6. Dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia.
 7. Kopia skróconego aktu urodzenia.
 8. Karta zdrowia ( w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.