Zasady rekrutacji

do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące

w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 21/7/2017/MP z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna:

 • art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2017r. poz. 170),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum(Dz. U. z 2017r. poz. 586),
 • Zarządzenie nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierające szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

I. Planowane oddziały:

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów (od 2 do 4) do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia, po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki.

Szkoła oferuje nauczanie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów:

od klasy  I: j. polski, j. angielski, matematyka, filozofia, historia sztuki

    od klasy II: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, fizyka,

                        informatyka

Dodatkową ofertą szkoły są przedmioty uzupełniające - innowacje pedagogiczne zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :

"Pedagogika i psychologia" - oferta dla klas B

"Retoryka i edukacja teatralna"- oferta międzyoddziałowa

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, przewiduje się realizację innowacji metodycznych, wzbogacających programy nauczania.

klasa

propozycja przedmiotów rozszerzonych
języki obce
Klasa I A

od kl. I - matematyka,

od kl. II -fizyka,

gr. informatyka

gr. j.angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I B

od kl. I - j. polski,

j. angielski

od kl. II - gr. biologia

gr. historia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski/ j. niemiecki

Klasa I C

od kl. I - j. polski 

od kl. II - historia, wos

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I D

od kl. I - matematyka,  

od kl. II -geografia

gr. j. angielski

gr. fizyka

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki/j. rosyjski 

Klasa I E

od kl. II - biologia, chemia

gr. matematyka

gr. j. angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów :

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 maja 2017r.  

do 20 czerwca 2017r.
do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r.
od godz. 11.00

do 27 czerwca 2017r.
do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

do 29 czerwca 2017r.

do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 lipca 2017r.
do godz. 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 10 lipca 2017r.
od godz. 12.00

do 13 lipca 2017r.
do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 14 lipca 2017r.
do godz. 12.00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

7. Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

od 11 lipca 2017r.
od godz. 9.00

do 18 lipca 2017r.
do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2017r.
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 19 lipca 2017r.
od godz. 12.00

do 20 lipca 2017r.
do godz. 15.00

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 21 lipca 2017r.

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
 2. Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym.
 3. Punkty uzyskane z ocen na świadectwie przyznaje się z:
Klasa Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym Zajęcia edukacyjne uwzględniane w rekrutacji do podanych klas
A matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski j. polski

 matematyka,fizyka,
 informatyka/ język angielski

B język polski, język angielski, biologia lub historia matematyka, język angielski, biologia/historia
C język polski, historia, wiedza o społeczeństwie matematyka, język angielski, historia/wiedza o społeczeństwie,
D matematyka, geografia, język angielski lub fizyka

matematyka, geografia,
j. angielski/fizyka

E biologia, chemia, język angielski lub matematyka matematyka, biologia, chemia

wg następującej wartości punktowej dla oceny:

celujący - 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (o którym mowa w art. 20f ust.2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy) przyznaje się 7 pkt
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
   • krajowym – przyznaje się 3 pkt
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
   • powiatowym – przyznaje się 1 pkt
 3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy) przyznaje się 3 punkty
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

   1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 20 pkt
   • bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
   • dobrym – przyznaje się 13 pkt
   • dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
   • dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 20 pkt
  • bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
  • dobrym – przyznaje się 13 pkt
  • dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
  • dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie, a nie jeden dla całej szkoły).
 9. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 10. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą - w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 11. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 12. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 6. Dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia.
 7. Kopia skróconego aktu urodzenia.
 8. Karta zdrowia ( w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.