W dniu 12.09 odbyło się wyjście młodzieży do Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Oceanografii na udział w zajęciach w ramach Warsztatów Oceanograficznych dla młodzieży - V Edycja

Klasa Ie uczestniczyła w warsztatach pt.:" Źródła fosforu w morzu"

Zajęcia dotyczyły źródeł fosforanów w wodach jeziornych, rzecznych i morskich oraz kumulacji fosforu w osadach. Uczniowie poznali reakcję środowiska na nadmierny dopływ fosforanów (eutrofizacja, pustynie beztlenowe). Uczestnicy zajęć pracowali na materiale środowiskowym oraz samodzielnie przygotowali roztwory substancji stosowanych w życiu codziennym będących potencjalnym źródłem fosforanów dla wód naturalnych.

 

20160912 110728

20160912 110818

 

20160912 110831

 

Klasa II e wzięła udział w warsztatach pt.:" Ocena stanu ekologicznego strefy przybrzeżnej Bałtyku na podstawie analiz meiobentosu"

Uczniom została przybliżona rola biowskaźników, poprzez analizę zróżnicowania badanych stanowisk oraz opisanie ich stanu ekologicznego. Na podstawie prób pobranych z różnego typu środowisk uczestnicy warsztatów przeprowadzili wstępną ocenę stanu ekologicznego. Materiał był oglądany przy wykorzystaniu mikroskopu stereoskopowego. Osobniki meiobentosowe były oznaczane do głównych taksonów przy pomocy przygotowanych kart oznaczeń i kluczy faunistycznych. Oznaczony i opisany materiał został opracowany statystycznie. 

 

20160912 102818

20160912 102758

20160912 123102

 

 

Część biologiczna  klasy II b wzięła udział w warsztatach pt.: " Zieloni mieszkańcy Bałtyku - jakie rośliny można spotkać na morskim brzegu"

 

Uczniom została przedstawiona rola  roślin morskich w globalnej produkcji tlenu oraz stabilności osadów. Przybliżono młodzieży znaczenie roślin w ekosystemach morskich i gospodarce człowieka. Ponadto uczestnicy warsztatów mogli przekonać się o bogactwie życia roślinnego
w wodach morskich i opanowali identyfikację podstawowych gatunków występujących na wybrzeżu Bałtyku.


Część biologiczna  klasy III b wzięła udział w warsztatach pt.: "W toni czy przy dnie? Strategie życiowe Bałtyckich glonów"

Uczestnicy warsztatów poznali różnice pomiędzy fitoplanktonem i fitobentosem, przystosowania, cechy charakterystyczne. Uczniowie doskonali umiejętność obserwacji i łączenia obserwacji z wiedzą teoretyczną oraz zostali uwrażliwienia na zróżnicowanie form życia występujących w morzach i rozumieją konieczność ochrony ekosystemów wodnych.

 

20160912 094351

20160912 111256

20160912 095436